Create a Customized Dodatok zmluvy na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instructions

Pokiaľ potrebujete zmeniť existujúcu zmluvu alebo dohodu.

Dodatok k zmluve

TENTO DODATOK ČÍSLO
ZMLUVY (ĎALEJ LEN „DODATOK“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE) BOL UZATVORENÝ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Strana 1“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalý pobyt:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Strana 2“)
Add Comment
Cancel
( Strana 1 a Strana 2 ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany uzatvárajú nasledujúci:
Add Comment
Cancel
Zmena zmluvy
Add Comment
Cancel
Strana 1 a Strana 2 týmto Dodatkom menia znenie
uzavretej medzi Stranou 1 a Stranou 2 dňa
(ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) a to následujúcim spôsobom:
Add Comment
Cancel
v článku
odstavec
, a to nasledujúce znenie:
Add Comment
Cancel
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej platné a účinné.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tento Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
Pokiaľ z kontextu tohto Dodatku nevyplýva niečo iné, význam slova v jednotnom čísle rovnako zahŕňa význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tohoto Dodatku.
Add Comment
Cancel
Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohoto Dodatku, pokiaľ z povahy alebo obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tohoto Dodatku.
Add Comment
Cancel
Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tohoto Dodatku.
Add Comment
Cancel
Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis tohto Dodatku.
Add Comment
Cancel
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a vyhlasujú, že ho dohodli slobodne a vážne.
Add Comment
Cancel
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.