Create a customized Dodatok zmluvy na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Dodatok k zmluve

TENTO DODATOK ČÍSLO ZMLUVY (ĎALEJ LEN „DODATOK“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE) BOL UZATVORENÝ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Strana 1“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Strana 2“)
( Strana 1 a Strana 2 ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany uzatvárajú nasledujúci:
1 Zmena zmluvy
1.1 Strana 1 a Strana 2 týmto Dodatkom menia znenie uzavretej medzi Stranou 1 a Stranou 2 dňa (ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) a to následujúcim spôsobom:
1.1.1 v článku odstavec , a to nasledujúce znenie:
.
pridať ďalšiu zmenu zmluvy
1.2 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej platné a účinné.
2 Rozhodné právo
2.1 Tento Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3 Záverečné ustanovenia
3.1 Pokiaľ z kontextu tohto Dodatku nevyplýva niečo iné, význam slova v jednotnom čísle rovnako zahŕňa význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tohoto Dodatku.
3.2 Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohoto Dodatku, pokiaľ z povahy alebo obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tohoto Dodatku.
3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis tohto Dodatku.
3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a vyhlasujú, že ho dohodli slobodne a vážne.
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.