Create a Customized Výpoveď na mieru

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.
Meno adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulica a č.:
Add Comment
Cancel
Mesto a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
Vec: Výpoveď
Add Comment
Cancel
, dátum narodenia
, bytom
, týmto vypovedá
, ktorú s vami uzavrel dňa
(ďalej ako „Zmluva“).
Add Comment
Cancel
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Add Comment
Cancel
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
Add Comment
Cancel
S pozdravom
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Prevzatie výpovede
Add Comment
Cancel
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa
.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
MENO (paličkovým písmom):
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.