Create a customized Darovaciu zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva

Chcem previesť
Chcem previesť
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Darca“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Chcem previesť
1 Definícia
1.1 V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
1.1.1 číslo , vo vchode číslo: , na ulici: , nachádzajúci sa na stavby , zapísanej na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“)
1.1.2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie
1.1.3 a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie
pridať pozemok
2 Predmet Zmluvy
2.1 Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v čl. 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
3 Vyhlásenia
3.1 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
3.2 Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
3.3 Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
4 Popis a rozloha
4.1 Byt pozostáva z počet miestností obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
4.2 Príslušenstvom bytu je: .
4.3 Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: špecifikácia vybavenie.
4.4 Celková výmera podlahovej plochy bytu je m2.
5 Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
5.1 S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
5.2 Spoločnými časťami Domu sú: .
5.3 Spoločnými zariadeniami Domu sú: .
6 Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
6.1 Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
7 Správa domu
7.1 Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje , ktorým je údaje.
7.2 Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
8 Prechod nebezpečenstva škody
8.1 Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom .
9 Vady Daru
9.1 Darca vyhlasuje, že Dar
10 Kataster nehnuteľností
10.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
10.2 Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom, bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
10.3 V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
10.4 Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
11 Odstúpenie od Zmluvy
11.1 Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
11.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
12 Rozhodné právo
12.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
13 Záverečné ustanovenia
13.1 V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
13.2 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
13.3 Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
13.4 Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
13.6 Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
13.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
13.9 Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Názov úradu:
Ulica a číslo.:
Mesto a PSČ:
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Navrhovateľ - účastník konania
Meno: _____, rod.: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
Štátna príslušnosť: _____
(ďalej ako „Darca“)
a
Meno: _____, rod.: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
Štátna príslušnosť: _____
(ďalej ako „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Prílohy:
- Darovacia zmluva
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
S úctou
V , dňa
_____________________________________
_____
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Please wait, document is now generating.