Create a Customized Darovaciu zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Instructions

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Add Comment
Cancel
Chcem previesť
Add Comment
Cancel
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
.
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
.
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
.
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
Telefón:
.
Add Comment
Cancel
E-mail:
.
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Darca“).
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno a priezvisko:
.
Add Comment
Cancel
Rodné priezvisko:
.
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
.
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
.
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
.
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť:
Add Comment
Cancel
Telefón:
.
Add Comment
Cancel
E-mail:
.
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Add Comment
Cancel
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Add Comment
Cancel
Chcem previesť
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Add Comment
Cancel
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Add Comment
Cancel
Vyhlásenia
Add Comment
Cancel
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Add Comment
Cancel
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Add Comment
Cancel
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Add Comment
Cancel
Popis a rozloha
Add Comment
Cancel
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Add Comment
Cancel
Príslušenstvom bytu je:
.
Add Comment
Cancel
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Add Comment
Cancel
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Add Comment
Cancel
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Add Comment
Cancel
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Add Comment
Cancel
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Add Comment
Cancel
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Add Comment
Cancel
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Add Comment
Cancel
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Add Comment
Cancel
Správa domu
Add Comment
Cancel
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Add Comment
Cancel
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Add Comment
Cancel
Prechod nebezpečenstva škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Add Comment
Cancel
Vady Daru
Add Comment
Cancel
Darca vyhlasuje, že Dar
Add Comment
Cancel
Kataster nehnuteľností
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Add Comment
Cancel
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Add Comment
Cancel
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Add Comment
Cancel
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od Zmluvy
Add Comment
Cancel
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Add Comment
Cancel
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Add Comment
Cancel
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Add Comment
Cancel
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Add Comment
Cancel
V
, dňa
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
V
, dňa
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Add Comment
Cancel
Názov úradu:
Add Comment
Cancel
Ulica a číslo.:
Add Comment
Cancel
Mesto a PSČ:
Add Comment
Cancel
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Add Comment
Cancel
Navrhovateľ - účastník konania
Add Comment
Cancel
Meno: _____, rod.: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Darca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Meno: _____, rod.: _____
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia: _____
Add Comment
Cancel
Rodné číslo: _____
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko: _____
Add Comment
Cancel
Štátna príslušnosť: _____
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Add Comment
Cancel
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
Prílohy:
Add Comment
Cancel
- Darovacia zmluva
Add Comment
Cancel
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Add Comment
Cancel
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Add Comment
Cancel
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Add Comment
Cancel
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Add Comment
Cancel
S úctou
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.