Create a customized Čestné prehlásenie

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, pokiaľ potrebujete písomné čestné prehlásenie konkrétnej osoby o akejkoľvek skutočnosti.
  • Pokial potrebujete čestné prehlásenie konateľa alebo iného štatutárneho orgánu pri vymenovaní, použite toto čestné prehlásenie.
  • Nie vždy musí byť podpis na prehlásení úradne overený, napriek tomu tak odporúčame urobiť.

Čestné prehlásenie (všeobecné)

Ja,
nižšie podpísaný/á dátum narodenia trvale bytom .
som plne spôsobilý na právne úkony, robím toto čestné prehlásenie slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
čestne prehlasujem, že v listine zo dňa označenej ako , ktorej je toto čestné prehlásenie neoddeliteľnou súčasťou, som uviedol pravdivé, presné a úplné údaje a som si vedomý prípadných právnych následkov, pokiaľ by som úmyselne uviedol nepravdivé, nepresné či neúplné údaje.
Čestne prehlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený zo spáchania a v súčasnej dobe nie je proti mne vedené žiadne trestné stíhanie. Som si vedomý možných právnych následkov, ktoré by pre mňa vyplývali v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Čestne prehlasujem, že v období neuplatňujem zľavu na dani na nar. .
Čestne prehlasujem, že som v období . Som si vedomý/a možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Pridať ďalšie prehlásenie
V , dňa .
_____________________________
_____.
I would like my document verified by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Show more Hide
I want to be notified of approaching deadlines FOR FREE
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Get this document in PDF and Word

This document costs 5.90 € (7.08 € with VAT)

Please wait, document is now generating.