Create a customized Čestné prehlásenie

This template was prepared by: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Instructions

  • Použite, pokiaľ potrebujete písomné čestné prehlásenie konkrétnej osoby o akejkoľvek skutočnosti.
  • Pokial potrebujete čestné prehlásenie konateľa alebo iného štatutárneho orgánu pri vymenovaní, použite toto čestné prehlásenie.
  • Nie vždy musí byť podpis na prehlásení úradne overený, napriek tomu tak odporúčame urobiť.

Čestné prehlásenie (všeobecné)

Ja,
nižšie podpísaný/á dátum narodenia trvale bytom .
som plne spôsobilý na právne úkony, robím toto čestné prehlásenie slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
čestne prehlasujem, že v listine zo dňa označenej ako , ktorej je toto čestné prehlásenie neoddeliteľnou súčasťou, som uviedol pravdivé, presné a úplné údaje a som si vedomý prípadných právnych následkov, pokiaľ by som úmyselne uviedol nepravdivé, nepresné či neúplné údaje.
Čestne prehlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený zo spáchania a v súčasnej dobe nie je proti mne vedené žiadne trestné stíhanie. Som si vedomý možných právnych následkov, ktoré by pre mňa vyplývali v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Čestne prehlasujem, že v období neuplatňujem zľavu na dani na nar. .
Čestne prehlasujem, že som v období . Som si vedomý/a možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
V , dňa .
_____________________________
_____.
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 5.90 € (7.08 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.