Vytvorte si čestné prehlásenie

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite, pokiaľ potrebujete písomné čestné prehlásenie konkrétnej osoby o akejkoľvek skutočnosti.
  • Pokial potrebujete čestné prehlásenie konateľa alebo iného štatutárneho orgánu pri vymenovaní, použite toto čestné prehlásenie.
  • Nie vždy musí byť podpis na prehlásení úradne overený, napriek tomu tak odporúčame urobiť.

Čestné prehlásenie (všeobecné)

Ja,
nižšie podpísaný/á dátum narodenia trvale bytom .
som plne spôsobilý na právne úkony, robím toto čestné prehlásenie slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
čestne prehlasujem, že v listine zo dňa označenej ako , ktorej je toto čestné prehlásenie neoddeliteľnou súčasťou, som uviedol pravdivé, presné a úplné údaje a som si vedomý prípadných právnych následkov, pokiaľ by som úmyselne uviedol nepravdivé, nepresné či neúplné údaje.
Čestne prehlasujem, že som nebol právoplatne odsúdený zo spáchania a v súčasnej dobe nie je proti mne vedené žiadne trestné stíhanie. Som si vedomý možných právnych následkov, ktoré by pre mňa vyplývali v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
Čestne prehlasujem, že v období neuplatňujem zľavu na dani na nar. .
Čestne prehlasujem, že som v období . Som si vedomý/a možných právnych následkov v prípade úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení.
V , dňa .
_____________________________
_____.
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou

JUDr. Jakub Štefanko

Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
49.00 €
  • Pokiaľ si objednáte kontrolu právneho dokumentu, naša advokátska kancelária Vám poskytne taktiež tieto služby: • Konzultácia ohľadne následkov nepravdivosti čestného prehlásenia. • Jednanie s protistranou. • Vyhotovenie súvisiacich dokumentov.
  • Špecialisti nájdu to najlepšie možné riešenie vašej situácie
  • Revíziu dokumentu obdržíte do druhého pracovného dňa
  • Advokátska kancelária zodpovedá za právnu bezchybnosť dokumentu
  • Advokátska kancelária má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu
  • Platba advokátskej kancelárii prebehne až po úspešnom vybavení prípadu

Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve
zadarmo

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 5.90 €

alebo

Aktivujte si za rovnakú cenu mesačné predplatné – ďalšie 4 dokumenty zadarmo, neobmedzené úpravy a možnosť uloženia nastavení

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.