Vytvorte si Dohodu o vykonaní práce

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Inštrukcie

.

Dohoda o vykonaní práce

TÁTO DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Je zamestnanec mladší ako 18 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť?
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
Ktorého zastupuje , , dátum narodenia
(ďalej ako „Zamestnanec“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
IČO:
Miesto podnikania:
Telefón:
E-mail:
(ďalej ako „Zamestnávateľ“)
( Zamestnanec a Zamestnávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Predmet Dohody
1.1
Zamestnanec sa zaväzuje, že pre Zamestnávateľa bude vykonávať tieto pracovné úlohy: .
2
Rozsah
2.1
Dohodnutý rozsah práce (pracovnej úlohy) predstavuje hodín, pričom rozsah práce, nesmie prekročiť 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná Zamestnancom pre Zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.
2.2
Rozloženie pracovnej doby bude stanovené podľa pokynov Zamestnávateľa.
3
Odmena
3.1
Za vykonanie pracovnej úlohy bude Zamestnancovi poskytnutá dohodnutá odmena vo výške + slovami .
4
Doba trvania dohody
4.1
Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do .
5
Deň nástupu do práce
5.1
Zmluvné strany dohodli ako deň nástupu do práce Pracovnoprávny vzťah založený touto Dohodou vzniká dňom .
5.2
Zamestnanec preukázal Zamestnávateľovi zdravotnú spôsobilosť k vykonávanej práci lekárskou prehliadkou alebo preventívnou prehliadkou zo dňa .
6
Miesto výkonu práce
6.1
Zmluvné strany sa dohodli, že miesto výkonu pracovnej úlohy .
7
Platobné podmienky
7.1
Odmena je splatná . dňom mesiaca následujúceho po mesiaci, za ktorý je odmena vyplácaná, pokiaľ takýto deň pripadne na deň pracovného voľna, tak najbližší následujúcí pracovný deň.
7.2
Odmena bude Zamestnancovi platená na bankový účet Zamestnanca, č. ú. , vedený v , s čím Zamestnanec vyslovuje súhlas.
8
Ukončenie Dohody
8.1
Táto Dohoda môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán, v ktorej sa určí deň ukončenia tejto Dohody.
8.2
Zamestnávateľ môže odstúpiť od tejto Dohody len ak zadaná úloha nebola Zamestnancom splnená v stanovenom termíne. Dohoda zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
8.3
Zamestnanec môže odstúpiť od tejto Dohody, ak mu Zamestnávateľ nevytvoril pracovné podmienky, za ktoré sa na účely tejto Dohody považuje .
9
Autorské práva
9.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Zamestnanec bude v rámci vykonávania pracovnej úlohy podľa tejto Dohody pre Zamestnávateľa vytvárať autorské diela (ďalej ako „zamestnanecké diela“). Zamestnávateľ vykonáva vo svojom mene a na svoj účet Zamestnancove majetkové práva k zamestnaneckým dielam.
9.2
Zamestnanec týmto poskytuje Zamestnávateľovi povolenie k tom, aby Zamestnávateľ postúpil právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu na ktorúkoľvek Zamestnávateľom zvolenú tretiu osobu.
9.3
Zamestnanec týmto poskytuje tretej osobe, ktorej Zamestnávateľ postúpi právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu, povolenie k tomu, aby táto postúpila právo výkonu majetkových autorských práv k zamestnaneckému dielu ďalej na ktorúkoľvek tretiu osobu a týmto tretím osobám neobmedzene ďalej.
9.4
Zamestnávateľ nemá povinnosť vykonávať majetkové autorské práva k zamestnaneckému dielu a nemá povinnosť poskytovať Zamestnancovi licenciu k zamestnaneckému dielu.
9.5
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k zverejneniu, úpravám, spracovnaniu vrátane prekladu zamestnaneckého diela, spojenie s iným dielom, zaradenie do diela súborného, ako aj to, aby Zamestnávateľ uviedol zamestnanecké dielo na verejnosť pod svojou obchodnou značkou, alebo akýmkoľvek iným, Zamestnávateľom zvoleným označením.
9.6
Zamestnanec týmto udeľuje Zamestnávateľovi povolenie k dokončeniu nehotového zamestnaneckého diela.
9.7
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zamestnanec nemá právo na dodatočnú odmenu v súvislosti so zamestnaneckým dielom.
9.8
Ukončenie výkonu pracovnej úlohy na základe tejto Dohody nemá vplyv na účinnosť ustanovení tohto článku.
10
Dôvernosť
10.1
Zamestnanec sa zaväzuje, že nesprístupní a nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s výkonávaním pracovnej úlohy podľa tejto Dohody u Zamestnávateľa, najmä nesprístupní, nepoužije (i) žiadnu takú informáciu obsiahnutú v akejkoľvej zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Zamestnávateľ, (ii) databázu zákazníkov Zamestnávateľa a ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Zamestnávateľa, (iv) marketingovú stratégiu Zamestnávateľa, (v) informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch Zamestnávateľa, (vi) spôsob fungovania podniku Zamestnávatela, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zamestnávateľa (ďalej v texte len „Dôverná informácia“).
10.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 10.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zamestnávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas Zamestnancovi so sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie, (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán uložil povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu, (iii) sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu a vykonávanie pracovnej úlohy podľa tejto Dohody a/alebo je to podľa inej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dovolené.
10.3
Medzi Dôverné informácie nepatria informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
11
Osobné údaje
11.1
Zamestnanec týmto Zamestnávateľovi udeľuje výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údjaov v súlade so zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom realizácie plnení podľa tejto Dohody a pre vnútorné účely Zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo spracovať osobné údaje Zamestnanca elektronickými prostriedkami a spôsobom umožňujúcim uloženie osobných údajov v elektronických databázach a spracovať tieto údaje počítačovými programami používanými Zamestnávateľom a/alebo osobami, ktoré pre Zamestnávateľa vykonávajú vnútornú správu jeho podniku. Zamestnanec výslovne oprávňuje Zamestnávateľa v rámci vyššie uvedeného súhlasu k odovzdaniu osobných údajov Zamestnanca osobám, ktoré pre Zamesntávateľa vykonávajú vnútornú správu podniku, najmä osobám zabezpečujúcim pre Zamestnávateľa účtovníctvo, právne a finančné služby a pod.
11.2
Zamestnanec je v čase podpisu tejto Dohody o vykonaní práce poistencom v zdravotnej poisťovni V prípade zmeny zdravotnej poisťovne je Zamestnanec povinný túto zmenu bezodkladne oznámiť Zamestnávateľovi.
12
Rozhodné právo
12.1
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä § 223 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
13
Záverečné ustanovenia
13.1
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Dohode. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto Dohody je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Zmluvné strany zároveň týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Dohody.
13.2
Pokiaľ v tejto Dohode z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
13.3
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Dohody s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Dohody pre povahu Dohody, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Dohoda uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
13.4
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Dohody.
13.5
K zmene podmienok dohodnutých touto Dohodou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami alebo osobami oprávnenými konať v mene zmluvných strán.
13.6
Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu zmluvnú stranu.
13.7
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Dohody. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Dohody prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
13.8
Pri riešení otázok touto Dohodou neupravených, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanovenia Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
13.9
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
13.10
V prípade, ak bude podľa tejto Dohodu potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
13.11
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
13.12
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.