Vytvorte si Dohodu o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použijete, pokiaľ zamestnanec prichádza do styku napr. s peniazmi (má na staorsti pokladňu) alebo s iným tovarom a ceninami.
  • Osobitosťou zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, je skutočnosť, že v tomto prípade platí prezumpcia viny zamestnanca, ktorý je povinný uhradiť celú skutočnú škodu. 
  • Dohoda o hmotnej zodpovednosti,  musí byť uzatvorená písomne, inak  je neplatná. Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa najčastejšie uzatvára mimo pracovnej zmluvy, nie je však vylúčené, aby bola včlenená aj priamo do pracovnej zmluvy.
  • Používajte iba pre zamestnanca. Právnu úpravu k tejto dohode nájdete v § 182 a nasl. zákonná č. 311/2001 Z. z., zákonník práce tu.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

TÁTO DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Typ zmluvnej strany:
Meno:
IČO:
Miesto podnikania:
Telefón:
E-mail:
(ďalej spoločne ako „Zamestnávateľ“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Telefón:
E-mail:
(ďalej spoločne ako „Zamestnanec“)
(Zamestnávateľ a Zamestnanec ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
1
Predmet
1.1
Zamestnanec preberá uzavretím tejto dohody za ďalej uvedených podmienok zodpovednosť za vzniknutý schodok na zverených hodnotách Zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať. Schodkom sa rozumie rozdiel medzi hodnotami, ktoré boli Zamestnancovi zverené na vyúčtovanie a hodnotami, ktoré boli skutočne vyúčtované, t. j. rozdiel medzi údajmi v účtovnej evidencii, o ktorý je skutočný stav nižší ako stav účtovný.
1.2
Zverenými hodnotami sa rozumie hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, s ktorými má Zamestnanec možnosť osobne disponovať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené.
2
Spoluzodpovednosť
2.1
V prípade, že Zamestnanec bude na pracovisku s ostatnými zamestnancami, preberá uzatvorením tejto dohody za ďalej uvedených podmienok spoluzodpovednosť za vzniknutý schodok na zverených hodnotách Zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať.
2.2
Zamestnanec preberá spoluzodpovednosť na danom pracovisku.
3
Inventarizácia
3.1
Inventarizácia sa vykoná pri uzatvorení tejto dohody, pri jej zániku, pri preradení Zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení pracovného pomeru.
3.2
Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, musí sa inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne zodpovednými zamestnancami, pri skončení všetkých týchto dohôd, pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu, na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve, pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
3.3
Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil, alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
3.4
Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.
4
Zodpovednosť
4.1
Zamestnanec zodpovedá za schodok na zverených hodnotách a je povinný schodok nahradiť v plnej výške. Tejto zodpovednosti sa Zamestnanec zbaví celkom alebo z časti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo z časti bez jeho zavinenia.
4.2
Výška podielu náhrady jednotlivými zamestnancami v prípade spoločnej hmotnej zodpovednosti sa riadi ustanovením § 189 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5
Odstúpenie
5.1
Zamestnanec môže od uzavretej dohody odstúpiť, ak vykonáva inú prácu, je preradený alebo preložený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo pokiaľ Zamestnávateľ v dobe do 15 kalendárnych dní od obdržania jeho písomného upozornenia, neodstráni nedostatky v jeho pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže Zamestnanec od dohody o zodpovednosti taktiež odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný Zamestnanec alebo iný vedúci alebo jeho zástupca. Odstúpenie musí byť oznámené Zamestnávateľovi písomne.
6
Zánik Dohody
6.1
Táto Dohoda o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách zaniká dňom zániku účinnosti uzatvorenej medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom dňa alebo dňom, kedy bolo odstúpenie od tejto dohody doručené Zamestnávateľovi, alebo v deň, ktorý je v odstúpení od tejto dohody uvedený.
7
Prehlásenia
7.1
Zamestnávateľ a Zamestnanec prehlasujú, že na pracovisku Zamestnanca nie sú žiadne nedostatky v jeho pracovných podmienkach, ktoré by sťažovali riadny výkon jeho práce a mohli tak ovplyvniť vznik škody a schodku. Zamestnanec je povinný riadne opatrovať zverené hodnoty, robiť všetky opatrenia potrebné k tomu, aby sa predišlo škode a schodku a ihneď upozorniť na akékoľvek zistené nedostatky svojho priameho nadriadeného. Zamestnávateľ je povinný ohlásené a zistené nedostatky odstrániť v určenej lehote.
7.2
Zamestnanec prehlasuje, že bol riadne poučený o svojich pracovných úlohách a dôsledkoch vyplývajúcich z tejto dohody a že bol oboznámený s príslušnými účtovnými a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi výkon jeho predmetnej práce.
8
Rozhodné právo
8.1
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ust. § 182 a nasl. zák. č. 311/2001 Z. z., Zákoník práce, v znení neskorších právnych predpisov.
9
Záverečné ustanovenia
9.1
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tejto Dohody.
9.3
Táto Dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvných strán vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Dohody.
9.4
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
9.5
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
9.6
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Dohody.
9.7
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
9.8
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.