Vytvorte si Rámcovou kupní smlouvu na míru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Inštrukcie

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávajícím je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Prodávající“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujícím je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Kupující“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Pridať komentár
Zrušiť
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Pridať komentár
Zrušiť
1
Předmět Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.3
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Pridať komentár
Zrušiť
1.4
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
1.5
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Objednávka
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Pridať komentár
Zrušiť
2.4
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.1
informaci, že se jedná o objednávku,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.2
označení Kupujícího,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.3
specifikaci Zboží,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.4
požadované množství Zboží,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.5
jednotkovou cenu Zboží,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.6
způsob a místo dodání Zboží,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.7
termín dodání Zboží,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.8
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Pridať komentár
Zrušiť
2.4.9
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Objednávka“).
Pridať komentár
Zrušiť
2.5
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Pridať komentár
Zrušiť
2.5.1
písemně na adresu
,
Pridať komentár
Zrušiť
2.5.2
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Pridať komentár
Zrušiť
2.6
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Pridať komentár
Zrušiť
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
3
Vznik dílčí kupní smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Pridať komentár
Zrušiť
3.5
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Pridať komentár
Zrušiť
3.6
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Dodací podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
4.1
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Pridať komentár
Zrušiť
4.2.1
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Pridať komentár
Zrušiť
4.2.2
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Pridať komentár
Zrušiť
4.4
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
4.5
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Pridať komentár
Zrušiť
4.6
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Pridať komentár
Zrušiť
4.6.1
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Pridať komentár
Zrušiť
4.6.2
datum dodání;
Pridať komentár
Zrušiť
4.6.3
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Pridať komentár
Zrušiť
4.6.4
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Pridať komentár
Zrušiť
4.6.5
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Pridať komentár
Zrušiť
4.7
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.8
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.9
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.10
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Pridať komentár
Zrušiť
4.11
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Pridať komentár
Zrušiť
4.12
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Pridať komentár
Zrušiť
4.13
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Pridať komentár
Zrušiť
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Platební podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Pridať komentár
Zrušiť
5.4
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
5.5
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Pridať komentár
Zrušiť
5.6
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Pridať komentár
Zrušiť
5.7
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Pridať komentár
Zrušiť
5.8
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Pridať komentár
Zrušiť
6.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Pridať komentár
Zrušiť
7.5
Za zjevné vady se považují zejména:
Pridať komentár
Zrušiť
7.5.1
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Pridať komentár
Zrušiť
7.5.2
zjevné senzorické vady;
Pridať komentár
Zrušiť
7.5.3
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
7.6
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Pridať komentár
Zrušiť
7.6.1
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6.2
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6.3
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6.4
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6.5
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Trvání Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Pridať komentár
Zrušiť
9
Automatické prodloužení
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Ostatní práva a povinnosti stran
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Pridať komentár
Zrušiť
10.4
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Pridať komentár
Zrušiť
10.5
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
10.6
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
12
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Pridať komentár
Zrušiť
12.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.3
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Pridať komentár
Zrušiť
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.