Vytvorte si Prohlášení vlastníka o rozdělení budovy na jednotky

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

Tento vzor použijete, když máte budovu a v ní jsou alespoň dvě jednotky. Právně tímto dokumentem vznikou jednotky - byty či nebytové prostory (kanceláře, garáže apod.) jako samostatně převoditelné věci.

Udělejte si přehled o tom, jak budova vypadá, kolik má jednotek, jaké jsou vlastnosti jednotek, zejm. rozměry, jaké je vybavení jednotek, co k nim náleží a co ne. Na základě těchto informací pak přistupte kvyplnění vzoru.

V určitých případech dojde ke vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby. Součástí tohoto prohlášení pak budou stanovy tohoto společenství. Vzor stanov je rovněž k dispozici na Legito. 

K problematice lze odkázat na tyto články:

E-pravo - Na co si dát pozor

Komentář zákona

 

Prohlášení vlastníka budovy

podle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon")
Pridať komentár
Zrušiť
Vlastník je:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako "Vlastník")
Pridať komentár
Zrušiť
VLASTNÍK VYDÁVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ PODLE § 1066 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
1
Údaje o vlastníkovi, pozemku, domu, obci a katastrálním území
Pridať komentár
Zrušiť
(§ 1166 odst. 1 písm. a) obč. zák.)
Pridať komentár
Zrušiť
Budova součástí pozemku?
1.1
Vlastník prohlašuje, že vlastní pozemek
, druh pozemku
, o vým.
m2 (dále též "Pozemek"), jehož součástí je budova s č. p. vlastní rovněž budovu na pozemku ležící s č. p. 
(dále též jen "Dům"), to vše v obci
a k. ú. 
(Pozemek a Dům dále též "Nemovité věci"). Nemovité věci jsou zapsané na LV č.
u Katastrálního úřadu
, Katastrální pracoviště
.
Pridať komentár
Zrušiť
V domě jsou
1.2
V Domě jsou celkem jednotky, z toho
bytových jednotek a 
nebytových jednotek.
Pridať komentár
Zrušiť
Má dům i podzemní podlaží?
1.3
Dům má celkem
nadzemní podlaží.
Pridať komentár
Zrušiť
Patří k domu samostatné objekty?
1.4
K Domu nepatří žádné samostatné objekty.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Údaje o jednotce
Pridať komentár
Zrušiť
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Pridať komentár
Zrušiť
Vlastník tímto prohlášením určuje rozděluje práva k Domu specifikovanému v  čl. I. tohoto prohlášení na vlastnické právo k následujícím jednotkám.
Pridať komentár
Zrušiť
Seznam jednotek se zobrazí ihned poté, co v části 1.2 zadáte počet jednotek.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Společné části
Pridať komentár
Zrušiť
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Podle § 1060 obč. zák. platí, že společnými částmi jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Společnou částí je tedy
podle čl. 1.1 tohoto prohlášení.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Společnými částmi Budovy jsou:
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.1
vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů Budovy, obvodové stěny Budovy,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.2
obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy, pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.3
střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.4
komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s  komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.5
zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.6
výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.7
balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.8
domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.9
výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.10
půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.11
bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.12
přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.13
rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.14
rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.15
rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.16
jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.17
protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.18
veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.19
systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
Pridať komentár
Zrušiť
3.2.20
rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Všechny společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni vlastníci jednotek v Budově.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Společné části vyhrazené k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek
Pridať komentár
Zrušiť
Jsou některé společné části vyhrazené k výlučnému užívání některým vlastníkům? (např. balkony)
(§ 1166 odst. 1 písm. b) obč. zák.)
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
V Budově se nenacházejí společné části, které by byly vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům jednotlivých jednotek.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Stanovení spoluvlastnických podílů na společných částech
Pridať komentár
Zrušiť
(§ 1166 odst. 1 písm. c) obč. zák.)
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech se řídí vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Celková plocha všech jednotek v domě činí
m2.
Pridať komentár
Zrušiť
Přejdou na vlastníky jednotek práva z uzavřených dodavatelských smluv?
Pridať komentár
Zrušiť
6
Práva a závazky přecházející na vlastníky jednotek
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Na vlastníky jednotek přejdou zápisem vkladu jejich vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí práva a závady vyplývající z těchto smluv:
Pridať komentár
Zrušiť
6.1.1
Smlouva o
ze dne
, označená
, uzavřená
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Budou si vlastníci jednotek uzavírat vlastní dodavatelské smlouvy?
Pridať komentár
Zrušiť
7
Správa domu a pozemku a její pravidla
Pridať komentár
Zrušiť
Vzniklo společenství vlastníků?
Pridať komentár
Zrušiť
Je některý vlastník tzv. většinovým vlastníkem?
Podle § 1193 odst. 2 má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Má-li některý vlastník jednotky při vzniku jednotek podíl na společných částech větší než poloviční, jde o většinového vlastníka, který je vždy správcem. Přestane-li být správce většinovým vlastníkem, mohou vlastníci jednotek zvolit nového správce.

Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Osobou odpovědnou za správu domu (dále jen "Správce") je ze zákona společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce. Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách.
Pridať komentár
Zrušiť
Správce je
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Správcem je
, se sídlem
, IČ
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa domu a pozemku zahrnuje:
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.1
záležitosti související s provozem budovy jako celku, s údržbou, opravami, stavebními úpravami společných částí budovy a pozemku včetně technických zařízení domu.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.2
revize společných technických zařízení, sítí, protipožárních zařízení, hromosvodů, rozvodů vody, odpadů a jiných společných zařízení.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.3
správní, administrativní a technické činnosti, vedení a uchování dokumentace domu.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.4
zabezpečení dodávky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a společných částí domu.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.5
stanovení a vybírání předem určených záloh na příspěvky na správu domu; stanovení záloh na úhradu cen služeb a jejich vybírání, vyúčtování a vypořádání.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.6
vedení evidence nákladů pro dům a pozemky.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.7
vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.8
vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.9
údržba pozemků a přístupových cest.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.10
péče o společnou trvalou zeleň.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3.11
další činnosti vyplývající pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z platných právních předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Správce je oprávněn v rámci správy společných částí rovněž uzavírat s třetími osobami smlouvy o zajištění některých činností a služeb souvisejících se správou domu a pozemku, a další smlouvy, zejména o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí, pojištění domu, zajištění provozu technických zařízení.
Pridať komentár
Zrušiť
7.5
Správce dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6
Správce sestavuje na každý rok rozpočet, který představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy a zajišťování služeb, investice a přehled zdrojů jejich krytí. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření v běžném roce a vytvoření dostatečné velké zálohy finančních prostředků na opravy společných částí plánované v letech budoucích.
Pridať komentár
Zrušiť
7.7
Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu nákladů spojených se správou Budovy a Pozemku a na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (záloha na služby).
Pridať komentár
Zrušiť
7.8
Při skončení činnosti správce je tento povinen předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl.
Pridať komentár
Zrušiť
7.9
V případě, že nastane potřeba provést bez odkladu opravy či úpravy s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejich vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný a nerušený výkon svých práv spojených s užíváním jednotky, a zároveň ve fondu nákladů provozu budovy nebudou dostatečné finanční částky ke krytí těchto nákladů, jsou vlastníci jednotek bez zbytečného odkladu povinni uhradit potřebnou částku v rozsahu svého podílu na společných částech budovy a pozemku.
Pridať komentár
Zrušiť
7.10
Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177 občanského zákoníku. Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a bydliště kteréhokoli vlastníka jednotky nebo osoby, které přenechal byt k užívání.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Vlastníci jednotek přispívají na správu domu a pozemků dle pravidel uvedených dále a dle obecně závazných právních předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. Na úhradu těchto nákladů platí vlastníci jednotek příspěvky formou měsíčních záloh.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Na každou jednotku se rozvrhnou ve stejném poměru:
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.1
náklady na vedení, zřízení či zrušení bankovních účtů za účelem provádění činnosti správce.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.2
náklady na vedení účetnictví, včetně nákladů s poskytováním účetních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.3
náklady spojené s poskytování právních služeb týkajících se správy budovy a pozemků.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.4
náklady správce, kupříkladu kancelářské potřeby, poštovné, a podobně.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3.5
náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně nákladů na provedení odečtu měřidel spotřeby vody, elektřiny apod.
Pridať komentár
Zrušiť
8.4
Ostatní náklady na správu budovy a pozemku, které nejsou uvedené v čl. 8.3, se mezi vlastníky jednotek rozvrhnou podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Příspěvky na úhradu cen služeb
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Plněními spojenými s užíváním bytů (dále jen „služby“) jsou zejména:
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.1
dodávka vody a odvádění odpadních vod.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.2
osvětlení společných částí budovy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.3
provoz a čištění komínů.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.4
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.5
provoz výtahu.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.6
čištění jímek.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.7
odvoz komunálního odpadu.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.8
odvoz odpadních vod.
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.9
regulace a revize zařízení a systémů infrastruktury a protipožární ochrany.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Zálohy za jednotlivé služby se určí jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Nedohodnou-li se vlastníci jednotek jinak, náklady na služby se rozúčtují takto:
Pridať komentár
Zrušiť
9.3.1
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtují v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3.2
tepelná energie na vytápění v jednotkách se rozúčtuje podle zvláštního právního předpisu.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3.3
osvětlení společných prostor v budově, odvoz odpadních vod a čištění jímek se rozúčtuje podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
9.4
Ostatní náklady na služby neuvedené v  čl. 9.3 prohlášení se rozúčtují mezi vlastníky jednotek podle jejich podílu na společných částech budovy a pozemku.
Pridať komentár
Zrušiť
9.5
Vyúčtování záloh provede správce podle zvláštního právního předpisu. Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky nejpozději do
-ti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen uhradit správci zjištěný nedoplatek. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků nejméně 1x ročně.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Práva a povinnosti vlastníků a pravidla pro užívání společných částí budovy
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou stanovena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 366/2013 Sb., a tímto prohlášením.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Vlastník má právo a je povinen užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v budově. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části budovy a pozemku, pokud neslouží k užívání výlučně některým vlastníkům.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
Vlastník jednotky je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních vlastníků jednotky. Každý vlastník zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, vibracemi apod.
Pridať komentár
Zrušiť
10.4
Bez souhlasu ostatních vlastníků jednotek a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.)
Pridať komentár
Zrušiť
10.5
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.
Pridať komentár
Zrušiť
10.6
Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.
Pridať komentár
Zrušiť
10.7
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
10.8
Uživatelé jednotek jsou povinni zejména:
Pridať komentár
Zrušiť
10.8.1
umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení civilní ochrany.
Pridať komentár
Zrušiť
10.8.2
zajistit, aby veškeré chodby, schodiště a požární průchody v  budově byly neustále plně průchodné.
Pridať komentár
Zrušiť
10.8.3
zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky výbušné, třaskavé, snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
Pridať komentár
Zrušiť
10.8.4
zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.
Pridať komentár
Zrušiť
10.8.5
dodržovat zákaz kouření ve společných částech domu.
Pridať komentár
Zrušiť
10.9
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Účastníci prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli podle své skutečné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetli si ji, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Účastníci projevují souhlas s tím, aby příslušný katastrální úřad provedl zápis změn právních vztahů formou vkladu vlastnického práva tak, jak je specifikováno v této listině.
Pridať komentár
Zrušiť
11.3
Účastníci se dohodli, že žádnému   účastníků nepřísluší žádná náhrada na základě této smlouvy. Účastníci tak prohlašují, že vůči sobě nemají žádných nároků vzniklých z titulu uzavření této dohody.
Pridať komentár
Zrušiť
11.4
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
Pridať komentár
Zrušiť
11.5
Tato dohoda je sepsána v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků obdržel jedno vyhotovení a jedno vyhotovení opatřené úředně ověřenými podpisy účastníků mohlo být předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu, tedy celkem v/ve 
stejnopisech.
Pridať komentár
Zrušiť
11.6
Nedílnou součástí tohoto prohlášení je v souladu s ustanovením § 1166 odst. 3 občanského zákoníku příloha č. 1 -půdorysné schéma určující polohu bytů a společných částí budovy, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.
Pridať komentár
Zrušiť
Přílohy
Pridať komentár
Zrušiť
Příloha č. 1 - půdorysy jednotlivých podlaží budovy
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_________________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť

Příloha prohlášení vlastníka budovy

Schematické nákresy podlaží
Pridať komentár
Zrušiť
Budova má celkem podlaží.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.