Vytvorte si Komisionářskou smlouvu

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

Komisionářská smlouva

TATO KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Komitentem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Komitent“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionářem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Komisionář“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Komitent a Komisionář dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
Jak určí Komitent cenu zboží?
Pridať komentár
Zrušiť
Uvádět ceny
Pridať komentár
Zrušiť
Vymezení některých pojmů
Pridať komentár
Zrušiť
Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.
Pridať komentár
Zrušiť
Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.
Pridať komentár
Zrušiť
Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných dále v čl. 3 této Smlouvy, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Předmět smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.
Pridať komentár
Zrušiť
Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.
Pridať komentár
Zrušiť
V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
Pridať komentár
Zrušiť
Zboží
Pridať komentár
Zrušiť
Zboží je identifikováno
Zbožím se ve smyslu této Smlouvy rozumí seznam následujících věcí:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží. Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zboží
.
Pridať komentár
Zrušiť
Jaká bude odměna pro Komisionáře?
Pridať komentár
Zrušiť
Odměna
Pridať komentár
Zrušiť
Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) činí rozdíl mezi Prodejní cenou a mezi Minimální prodejní cenou konkrétního prodaného Zboží třetí osobě na základě činnosti Komisionáře podle této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
V Odměně
zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží a Komitent tudíž žádné náklady Komisionáře vynaložené při plnění této Smlouvy nehradí.
Pridať komentár
Zrušiť
Vyúčtování
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář se zavazuje průběžně zpracovávat přehled prodaného Zboží, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje podle tohoto přehledu vyhotovit a předat Komitentovi písemné vyúčtování nejpozději do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář se zavazuje Komitentovi vyplatit kupní cenu sníženou o Odměnu Komisionáře ve smyslu čl. 4 této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
Pridať komentár
Zrušiť
Současně s předáním písemného vyúčtování podle předchozích odstavců Komisionář vydá Komitentovi vše, co při obstarávání jeho záležitostí získal.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář se zavazuje vyhotovit celkový přehled prodaného zboží za každý kalendářní rok, ve kterém trvá tato Smlouva, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje Komitentovi předat tento přehled vždy do 31. ledna následujícího roku a v případě, že by došlo k zániku této Smlouvy v průběhu kalendářního roku, do jednoho měsíce od zániku této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Další práva a povinnosti stran
Pridať komentár
Zrušiť
Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
Pridať komentár
Zrušiť
Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.
Pridať komentár
Zrušiť
Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Doba trvání
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva se uzavírá na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Pridať komentár
Zrušiť
Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
Pridať komentár
Zrušiť
Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.
Pridať komentár
Zrušiť
Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do
kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol do komisního prodeje?
Pridať komentár
Zrušiť

Předávací protokol do komisního prodeje

Jméno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Komitent“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Komisionář“)
Pridať komentár
Zrušiť
Předmět předání
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany společně uzavřely Komisionářskou smlouvu ze dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
Tímto předávacím protokolem přebírá Komisionář do komise ve smyslu uzavřené Komisionářské smlouvy následující Zboží:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Vady věci
Pridať komentár
Zrušiť
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.