Vytvorte si Licenční smlouvu na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
Pridať komentár
Zrušiť
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Poskytovatelem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Poskytovatel“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Nabyvatelem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Nabyvatel“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definice
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem
, jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Licence
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „Licence“).
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Licence je poskytnuta
Předmětu licence.
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Licence je udělena
Pridať komentár
Zrušiť
2.4
Nabyvatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
2.5
Nabyvatel
právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
Pridať komentár
Zrušiť
2.6
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Trvání Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Odměna za Licenci
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Pridať komentár
Zrušiť
5
Platební podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
Odměna má být zaplacena
5.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Odměna je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Související služby
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
Pridať komentár
Zrušiť
6.1.1
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Pridať komentár
Zrušiť
6.1.2
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí
+ slovy
za každou započatou hodinu.
Pridať komentár
Zrušiť
6.1.3
Cestovní výdaje činí
+ slovy
za každý kilometr.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny
.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Výpověď
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Smluvní strany
právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet
, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Pridať komentár
Zrušiť
8.3
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Odstoupení od Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.1
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Pridať komentár
Zrušiť
9.1.2
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.6 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.1
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.2
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
Pridať komentár
Zrušiť
9.2.3
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Pridať komentár
Zrušiť
9.4
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.