Vytvorte si Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

Vzor pre vás pripravil(a): Mgr. Jiří Vopička, Mgr. Jiří Vopička, advokát

Inštrukcie

V návaznosti na tuto smlouvu mohou spoluautoři využít Licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

Kolik má dílo Spoluautorů?
Pridať komentár
Zrušiť
Autorským dílem je
Pridať komentár
Zrušiť
TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Autor A je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Autor A“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Autor B je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Autor B“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako „Spoluautor“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
Předmět Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Předmětem této Smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů, a to jak mezi nimi samotnými, tak navenek, v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
Pridať komentár
Zrušiť
Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu autorského zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Autorské dílo
Pridať komentár
Zrušiť
Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je
(dále jen „software“).
Pridať komentár
Zrušiť
Tvůrčí přínosy
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Autor A se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Autor B se na vzniku softwaru podílel těmito činnostmi:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Přispěli Spoluautoři také finančními částkami?
Pridať komentár
Zrušiť
Finanční příspěvek
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Pridať komentár
Zrušiť
Autor A se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Pridať komentár
Zrušiť
Autor B se na vzniku softwaru podílel svými vlastními financemi ve výši
+ slovy
.
Pridať komentár
Zrušiť
Tvůrčí podíly
Pridať komentár
Zrušiť
S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této Smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, takto:
Pridať komentár
Zrušiť
Autorovi A náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Autorovi B náleží
% podíl z výnosů z autorských práv k softwaru.
Pridať komentár
Zrušiť
Práva a povinnosti spoluautorů
Pridať komentár
Zrušiť
Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se softwarem.
Pridať komentár
Zrušiť
K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
K udělení výhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
K udělení nevýhradní licence k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
Ke změně softwaru je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V případě jakéhokoliv jiného nakládání se softwarem je třeba souhlasu
Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
Osobnostní autorská práva Spoluautorů ve smyslu autorského zákona, vzniklá vytvořením díla, jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu, a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této Smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
Pridať komentár
Zrušiť
Důvěrnost
Pridať komentár
Zrušiť
Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Pridať komentár
Zrušiť
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
Pridať komentár
Zrušiť
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně;
Pridať komentár
Zrušiť
cenovou politiku ostatních Spoluautorů;
Pridať komentár
Zrušiť
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů;
Pridať komentár
Zrušiť
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů;
Pridať komentár
Zrušiť
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů;
Pridať komentár
Zrušiť
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jen „Důvěrná informace“).
Pridať komentár
Zrušiť
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
Pridať komentár
Zrušiť
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
Pridať komentár
Zrušiť
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
Pridať komentár
Zrušiť
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit ostatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý takový případ.
Pridať komentár
Zrušiť
V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
Pridať komentár
Zrušiť
Odměna za tvůrčí příspěvky
Pridať komentár
Zrušiť
S ohledem na autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se softwarem jeho nezbytnou součástí také vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
Pridať komentár
Zrušiť
Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k softwaru musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady své odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
Pridať komentár
Zrušiť
– písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi
Pridať komentár
Zrušiť
– elektronicky e-mailem na e-mailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedozvěděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Každý ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku svého podpisu všemi Spoluautory.
Pridať komentár
Zrušiť
Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Mgr. Jiří Vopička | Mgr. Jiří Vopička, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.