Vytvorte si Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Inštrukcie

  • Použijte, pokud potřebujete převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

Pridať komentár
Zrušiť
TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Převodcem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Převodce“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Nabyvatelem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Nabyvatel“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definice
Pridať komentár
Zrušiť
Touto smlouvou se převádí podíl v(e)
Touto smlouvou se převádí
Pridať komentár
Zrušiť
V této Smlouvě
Pridať komentár
Zrušiť
Společnost“ znamená obchodní společnost
, IČO:
, se sídlem
.
Pridať komentár
Zrušiť
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti
%, kterému odpovídá vklad ve výši
+ slovy
, druh podílu:
.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Předmět smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele
Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Kupní cena
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
4
Platební podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Kupní cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpisem této Smlouvy předání Kupní ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Odkládací podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění
níže uvedených podmínek:
Pridať komentár
Zrušiť
5.1.1
má povinnost
;
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Důvěrnost
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Pridať komentár
Zrušiť
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany,
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jen „Důvěrná informace“).
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Pridať komentár
Zrušiť
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
Pridať komentár
Zrušiť
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.