Vytvorte si Smlouvu o postoupení práv k počítačovému programu na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

  • Touto problematikou se zabývá zajímavý článek na stránkách e-pravo.
  • Pokud chcete poskytnout právo pouze užívat software, pro takové účely je vhodná Licenční smlouva.
  • Rozdíl mezi touto smlouvou a licenční smlouvou spočívá v tom, že v případě licenční smlouvy stále „vlastníte“ software a ostatním poskytujete jen právo jej užívat, naproti tomu touto smlouvou převedete celé „vlastnictví“ softwaru na nabyvatele.

Smlouva o postoupení práv k počítačovému programu

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ PRÁVA VÝKONU MAJETKOVÝCH AUTORSKÝCH PRÁV A VÝHRADNÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Postupitelem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Postupitel“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Postupníkem je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Postupník“)
Pridať komentár
Zrušiť
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Vymezení pojmů
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
Program“ znamená počítačový program tvořený zdrojovým kódem a veškerými daty v jakémkoliv formátu, a to i data tvořící grafické autorské dílo, která jsou v elektronické podobě uložena
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Databáze“ znamená každou jednu databázi ve smyslu ust. § 88 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), která je součástí Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Prohlášení
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Postupitel prohlašuje, že:
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.1
je výhradním vykonavatelem všech majetkových autorských práv k Programu, tedy že na něj přešlo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu od každého jednotlivého autora Programu a že tato skutečnost je uvedena v písemných dohodách uzavřených mezi Postupitelem a autory/spoluautory Programu;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.2
má veškerá potřebná práva a souhlasy autorů/spoluautorů k postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Programu a tomuto postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo jakékoliv třetí osoby a že takové postoupení bude moci Postupník provést neomezeně dále;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.3
má právo k postoupení práv dle této Smlouvy, tedy že postoupení nebrání žádné osobnostní autorské právo kteréhokoliv autora/spoluautora Programu;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.4
má vypořádány veškeré splatné i nesplatné závazky, zejména finanční, vůči všem autorům/spoluautorům Programu;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.5
žádný autor/spoluautor Programu nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s Programem;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.6
neudělil žádnou výhradní nebo nevýhradní licenci nebo podlicenci k Programu žádné třetí osobě;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.7
je jediným pořizovatelem Databáze ve smyslu ust. § 89 autorského zákona a má veškerá práva k tomu, aby převedl právo pořizovatele Databáze na Postupníka;
Pridať komentár
Zrušiť
2.1.8
má zájem postoupit Postupníkovi právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby Postupník mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu a/nebo právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Postupitel bere na vědomí, že Postupník má zájem Program dotvářet, rozšiřovat, měnit, a prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, která by tomuto záměru Postupníka bránila.
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Postupník má zájem nabýt právo výkonu majetkových autorských práv k Programu tak, aby mohl bez dalšího Program poskytovat k užití třetím osobám, aby mohl udělit jakékoliv třetí osobě výhradní nebo nevýhradní licenci či podlicenci k Programu, a/nebo aby mohl právo výkonu majetkových autorských práv k Programu dále postoupit libovolné třetí osobě.
Pridať komentár
Zrušiť
2.4
Postupitel tímto neodvolatelně souhlasí s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k Programu z Postupníka na libovolnou třetí osobu a k tomu, aby taková třetí osoba mohla provést popsané postoupení neomezeně dále.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Předmět smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Postupitel proto tímto postupuje Postupníkovi právo výkonu všech majetkových autorských práv k Programu (dále též jako „Postoupení“) a Postupník s Postoupením souhlasí a zavazuje se zaplatit za ně Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
K Ceně náleží DPH v zákonné výši, protože Postupitel je plátcem DPH.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Postupitel se zavazuje při podpisu této Smlouvy předat Postupníkovi veškeré vytvořené podklady k Programu nezbytné pro všestranné nakládání s Programem.
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
Postupitel je po Postoupení povinen zdržet se jakéhokoliv užití Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
3.5
Je-li součástí Programu výtvor, který je předmětem práv autorských, práv souvisejících, zejména autorské dílo, a nejde přitom o součást Programu ve smyslu této Smlouvy (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Další výtvor“), Postupitel poskytuje touto Smlouvou Postupníkovi výhradní oprávnění k užití Dalšího výtvoru, a to ke splnění účelu této Smlouvy a v souladu s ní, a to bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Postupník je oprávněn Další výtvor užít v původní nebo i jiné zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Tato oprávnění jsou převoditelná a dále postupitelná a vztahují se na všechny úpravy Dalšího výtvoru. Případný licenční poplatek je již zahrnut v Ceně.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Platební podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
Cena má být zaplacena
4.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Databáze
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Postupitel převádí na Postupníka právo pořizovatele Databáze ve smyslu ust. § 90 odst. 1 autorského zákona a Postupník takové právo přijímá.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Postoupení práva ve smyslu tohoto článku je
.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Odstoupení od smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu odst. 2 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 2 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete automaticky vygenerovat ke smlouvě prohlášení o autorství?
Pridať komentár
Zrušiť

Prohlášení o autorství

Pridať komentár
Zrušiť
Autor Programu:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
, bytem:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Autor Programu prohlašuje:
Pridať komentár
Zrušiť
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor Programu ve smyslu Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Mým tvůrčím příspěvkem na Programu je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Program jsem tvořil ke splnění svých povinností vyplývajících ze vztahu mezi Postupitelem a mnou ve smyslu § 58 autorského zákona. S Postupitelem jsem nesjednal žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Potvrzuji, že Postupitel je oprávněn i ke změnám Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Postupiteli jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k Programu bez omezení.
Pridať komentár
Zrušiť
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Toto prohlášení bude nedílnou součástí Smlouvy o postoupení práva výkonu majetkových práv a výhradní licence.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
Pridať komentár
Zrušiť
______________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.