Vytvorte si Obchodní podmínky internetové aplikace na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

Obchodní podmínky pro internetové aplikace

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definice
Pridať komentár
Zrušiť
Mají uživatelé možnost zřizovat si ve vaší aplikaci uživatelské účty?
1.1
V těchto obchodních podmínkách:
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.1
Provozovatel“ je
, datum narození
, místem podnikání
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.2
Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem
, mezi jejíž hlavní funkcionality patří
a která je dostupná z internetové adresy
.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.3
VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.4
Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.5
Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.6
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.7
Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.8
Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
Pridať komentár
Zrušiť
Bude uživatel zatrhávat checkbox, že souhlasí s obchodními podmínkami?
V případě, že uživatel nebude zatrhávat checkbox, bude souhlas s VOP udělen pouhým kliknutím na příslušné tlačítko.
2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „
“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
Pridať komentár
Zrušiť
2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „
“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
Pridať komentár
Zrušiť
2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „
“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
2.4
Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Užívání Aplikace
Pridať komentár
Zrušiť
Jakou formou nabízíte užívání Aplikace?
3.1
Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
Pridať komentár
Zrušiť
3.5
Uživatel
zřídit více než jeden Uživatelský účet.
Pridať komentár
Zrušiť
3.6
Uživatel
právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
Pridať komentár
Zrušiť
3.7
Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
Pridať komentár
Zrušiť
3.8
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to
Pridať komentár
Zrušiť
3.9
Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
Pridať komentár
Zrušiť
3.10
Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Databáze
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Odpovědnost za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
Provozovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
5.1
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Změna VOP
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
Pridať komentár
Zrušiť
6.2
Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
Pridať komentár
Zrušiť
6.3
V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Ochrana osobních údajů
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
Pridať komentár
Zrušiť
8
Povinné informace pro spotřebitele
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2
Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.1
adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.2
telefonický kontakt Provozovatele je
;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.3
adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je
;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.4
odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.5
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.6
Uživateli
náklady na dodání;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.7
k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč
;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.8
Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.9
ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.10
údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím
.
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.11
Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.12
opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.13
Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.14
Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.15
předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.16
Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
Pridať komentár
Zrušiť
8.2.17
Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
9.2
Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
Pridať komentár
Zrušiť
10
Elektronická evidence tržeb
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
Pridať komentár
Zrušiť
11
Účinnost
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
.
Pridať komentár
Zrušiť

Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1
Pridať komentár
Zrušiť
1
Co jsou soubory cookies
Pridať komentár
Zrušiť
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
Pridať komentár
Zrušiť
2
Druhy souborů cookies
Pridať komentár
Zrušiť
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Využívání souborů cookies
Pridať komentár
Zrušiť
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
Pridať komentár
Zrušiť
Tento souhlas je udělen na dobu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Účel použití souborů cookies
Pridať komentár
Zrušiť
Používáte pro měření návštěvnosti na Vaší internetové stránce programy třetích stran (např. Google Analytics)?
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
Pridať komentár
Zrušiť
Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.