Vytvorte si Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Vzor pre vás pripravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Inštrukcie

  • použijte, pokud chcete společnosti poskytnout finance nebo jiný majetek bez toho, abyste zvyšovali základní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál je efektivní a rychlý způsob, jak poskytnout společnosti finance na krytí jejich potřeb. 
  • k poskytnutí příplatku je třeba, aby poskytnutí příplatku umožnila společenská smlouva, nebo aby s tím souhlasil statutární orgán
  • nepeněžitý příplatek musí být oceněn znaleckým posudkem
  • věnujte patřičnou pozornost úpravě vrácení příplatku, kdy zákon je v tomto ohledu poměrně stručný
  • zákonnou úpravu naleznete zde

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

TATO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Typ smluvní strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako " Společník ").
Pridať komentár
Zrušiť
a.
Pridať komentár
Zrušiť
Společnost je:
Pridať komentár
Zrušiť
Firma:
.
Pridať komentár
Zrušiť
IČO:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Sídlo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Za kterou jedná:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako " Společnost ").
Pridať komentár
Zrušiť
(Společník a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana").
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
1
Úvodní ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
Smyslem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se závazkem Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve smyslu § 163 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").
Pridať komentár
Zrušiť
2
Společník
Pridať komentár
Zrušiť
Společník je jediným společníkem ve společnosti?
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Smluvní strany prohlašují, že Společník je jediným společníkem společnosti, tj. vlastní celkový podíl na společnosti o velikosti 100 % základního kapitálu společnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Poskytnutí příplatku
Pridať komentár
Zrušiť
Dobrovolný příplatek bude:
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Společník se tímto zavazuje, že Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytne dobrovolný příplatek ve smyslu § 163 ZOK (dále jen „Dobrovolný příplatek") dle dále uvedených pravidel. Společnost tento Dobrovolný příplatek přijímá a zavazuje se s ním nakládat dle této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Společník se zavazuje poskytnout Společnosti Dobrovolný příplatek v penězích ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě do
bezhotovostním převodem na účet Společnosti
/
, pod VS
.
Pridať komentár
Zrušiť
3.4
Smluvní strany se dohodly, že Dobrovolný příplatek je možné poskytnout i po částech; v takovém případě jsou platební údaje stejné.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Souhlas s poskytnutím příplatku
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Jednatel Společnosti udělil s poskytnutím Dobrovolného příplatku souhlas. Jednatel podpisem této Smlouvy tento svůj souhlas za Společnost potvrzuje.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Vrácení příplatku
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení Dobrovolného příplatku, a to i jen jeho část, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOK, a budou-li splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a touto Smlouvou.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
V případě převodu či přechodu obchodního podílu Společníka na jinou osobu přechází s převodem i právo na vrácení poskytnutého příplatku, protože příplatek je ze své povahy vázán na podíl jako takový, nikoliv na osobu, která jej poskytla.
Pridať komentár
Zrušiť
Stanovit další podmínky pro vrácení příplatku?
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Společnost se zavazuje za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v článku 5.1 této Smlouvy, vrátit Společníkovi poskytnutý Dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném v žádosti Společníka, a to nejpozději do
dnů ode dne doručení takové žádosti.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 163 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____ zastoupena _____.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.