Vytvorte si Kupní smlouvu na míru

Vzor pre vás pripravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Inštrukcie

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Pridať komentár
Zrušiť
Chci převést
Pridať komentár
Zrušiť
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávajícím je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Prodávající“).
Pridať komentár
Zrušiť
a.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupujícím je
Pridať komentár
Zrušiť
Jméno:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Datum narození:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydliště:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Telefon:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(dále jako „Kupující“).
Pridať komentár
Zrušiť
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Pridať komentár
Zrušiť
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Chci převést
Definice
Pridať komentár
Zrušiť
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Pridať komentár
Zrušiť
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Pridať komentár
Zrušiť
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Pridať komentár
Zrušiť
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Pridať komentár
Zrušiť
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Pridať komentár
Zrušiť
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Pridať komentár
Zrušiť
Předmět Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupní cena
Pridať komentár
Zrušiť
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Pridať komentár
Zrušiť
Platební podmínky
Pridať komentár
Zrušiť
Kupní cena má být zaplacena
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupní cena je splatná
.
Pridať komentár
Zrušiť
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
Prohlášení
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Pridať komentár
Zrušiť
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Pridať komentár
Zrušiť
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Pridať komentár
Zrušiť
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Pridať komentár
Zrušiť
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Pridať komentár
Zrušiť
Předání věci
Pridať komentár
Zrušiť
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Pridať komentár
Zrušiť
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Pridať komentár
Zrušiť
Katastr nemovitostí
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Pridať komentár
Zrušiť
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Pridať komentár
Zrušiť
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Pridať komentár
Zrušiť
Daně a poplatky
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Pridať komentár
Zrušiť
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Pridať komentár
Zrušiť
Vady Věci
Pridať komentár
Zrušiť
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Pridať komentár
Zrušiť
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Pridať komentár
Zrušiť
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Pridať komentár
Zrušiť
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Pridať komentár
Zrušiť
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstoupení od Smlouvy
Pridať komentár
Zrušiť
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní pokuta
Pridať komentár
Zrušiť
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Pridať komentár
Zrušiť
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Pridať komentár
Zrušiť
Odpovědnost za škodu
Pridať komentár
Zrušiť
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Pridať komentár
Zrušiť
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Pridať komentár
Zrušiť
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Pridať komentár
Zrušiť
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pridať komentár
Zrušiť
Závěrečná ustanovení
Pridať komentár
Zrušiť
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Pridať komentár
Zrušiť
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Pridať komentár
Zrušiť
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
V
dne
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Pridať komentár
Zrušiť
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (238,80 Kč s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.