Vytvorte si Darovaciu zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Inštrukcie

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva na byt

Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Darca“).
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Typ zmluvnej strany:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno a priezvisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné priezvisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Telefón:
.
Pridať komentár
Zrušiť
E-mail:
.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Obdarovaný“).
Pridať komentár
Zrušiť
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“).
Pridať komentár
Zrušiť
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem previesť
Pridať komentár
Zrušiť
1
Definícia
Pridať komentár
Zrušiť
1.1
V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.1
číslo
, vo vchode číslo:
, na ulici:
, nachádzajúci sa na
stavby
, zapísanej na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra
, parcelné číslo:
, druh pozemku:
, o výmere:
m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
(ďalej ako „Pozemok“)
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.2
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Pridať komentár
Zrušiť
1.1.3
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti
, zapísaný na liste vlastníctva číslo:
, pre katastrálne územie
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
1.2
Darca je výlučným vlastníkom Daru, čo znamená, že je vlastníkom bytu v podiele
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a spoluvlastníkom podielu na Pozemku o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
2
Predmet Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
2.1
Darca týmto daruje Dar v podieloch podľa článku 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
Pridať komentár
Zrušiť
3
Vyhlásenia
Pridať komentár
Zrušiť
3.1
Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
Pridať komentár
Zrušiť
3.2
Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
Pridať komentár
Zrušiť
3.3
Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Pridať komentár
Zrušiť
4
Popis a rozloha
Pridať komentár
Zrušiť
4.1
Byt pozostáva z
obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
Pridať komentár
Zrušiť
4.2
Príslušenstvom bytu je:
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.3
Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to:
.
Pridať komentár
Zrušiť
4.4
Celková výmera podlahovej plochy bytu je
m2.
Pridať komentár
Zrušiť
5
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
Pridať komentár
Zrušiť
5.1
S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
Pridať komentár
Zrušiť
5.2
Spoločnými časťami Domu sú:
.
Pridať komentár
Zrušiť
5.3
Spoločnými zariadeniami Domu sú:
.
Pridať komentár
Zrušiť
6
Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
Pridať komentár
Zrušiť
6.1
Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
Pridať komentár
Zrušiť
7
Správa domu
Pridať komentár
Zrušiť
7.1
Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje
, ktorým je
.
Pridať komentár
Zrušiť
7.2
Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
Pridať komentár
Zrušiť
8
Prechod nebezpečenstva škody
Pridať komentár
Zrušiť
8.1
Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom
.
Pridať komentár
Zrušiť
9
Vady Daru
Pridať komentár
Zrušiť
9.1
Darca vyhlasuje, že Dar
Pridať komentár
Zrušiť
10
Kataster nehnuteľností
Pridať komentár
Zrušiť
10.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Pridať komentár
Zrušiť
10.2
Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom,
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
Pridať komentár
Zrušiť
10.3
V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
Pridať komentár
Zrušiť
10.4
Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
Pridať komentár
Zrušiť
11
Odstúpenie od Zmluvy
Pridať komentár
Zrušiť
11.1
Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Pridať komentár
Zrušiť
11.2
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Pridať komentár
Zrušiť
12
Rozhodné právo
Pridať komentár
Zrušiť
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Pridať komentár
Zrušiť
13
Záverečné ustanovenia
Pridať komentár
Zrušiť
13.1
V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.2
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.3
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.4
Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
13.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
Pridať komentár
Zrušiť
13.6
Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
13.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Pridať komentár
Zrušiť
13.8
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
Pridať komentár
Zrušiť
13.9
Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Pridať komentár
Zrušiť
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________.
Pridať komentár
Zrušiť
_____.
Pridať komentár
Zrušiť

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Pridať komentár
Zrušiť
Názov úradu:
Pridať komentár
Zrušiť
Ulica a číslo.:
Pridať komentár
Zrušiť
Mesto a PSČ:
Pridať komentár
Zrušiť
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa
darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovateľ - účastník konania
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____, rod.: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Darca“)
Pridať komentár
Zrušiť
a
Pridať komentár
Zrušiť
Meno: _____, rod.: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalé bydlisko: _____
Pridať komentár
Zrušiť
Štátna príslušnosť: _____
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Obdarovaný“)
Pridať komentár
Zrušiť
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Pridať komentár
Zrušiť
Prílohy:
Pridať komentár
Zrušiť
- Darovacia zmluva
Pridať komentár
Zrušiť
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Pridať komentár
Zrušiť
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Pridať komentár
Zrušiť
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Na základe predmetnej darovacej zmluvy Obdarovaný nadobúda byt v podiele o veľkosti _____ a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____ a podiel na Pozemku o veľkosti _____
Pridať komentár
Zrušiť
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Pridať komentár
Zrušiť
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
Pridať komentár
Zrušiť
S úctou
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.