Vytvorte si Darovaciu zmluvu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Ak darujete vozidlo, stavbu, byt, pozemok alebo akúkoľvek inú vec s alebo bez zriadenia vecného bremena.
  • Ak Vám nestačí nastavenie vecného bremena, ktoré je súčasťou tejto darovacej zmluvy, môžete použiť samostatnú Zmluvu o zriadení vecného bremena.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Darovacia zmluva

Chcem previesť
Chcem previesť
Táto darovacia zmluva (ďalej len „Zmluva“) bola uzatvorená nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku a medzi týmito zmluvnými stranami:
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Darca“)
a
Typ zmluvnej strany:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
Telefón:
E-mail:
Pridať osobu k tejto zmluvnej strane
(ďalej ako „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:
Chcem previesť
1 Definícia
1.1 V tejto Zmluve „Dar“ znamená:
1.1.1 číslo , vo vchode číslo: , na ulici: , nachádzajúci sa na stavby , zapísanej na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“), postavenej na pozemku - parcela registra , parcelné číslo: , druh pozemku: , o výmere: m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie (ďalej ako „Pozemok“)
1.1.2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Stavby o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie
1.1.3 a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti , zapísaný na liste vlastníctva číslo: , pre katastrálne územie
pridať pozemok
2 Predmet Zmluvy
2.1 Darca týmto daruje Dar špecifikovaný v čl. 1 tejto Zmluvy Obdarovanému a Obdarovaný Dar prijíma do svojho vlastníctva.
3 Vyhlásenia
3.1 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Daru.
3.2 Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred uzavretím tejto Zmluvy. Pridať ďalšie vyhlásenie
3.3 Obdarovaný vyhlasuje, že berie na vedomie, že k Daru je zriadené zákonné záložné právo podľa § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
4 Popis a rozloha
4.1 Byt pozostáva z počet miestností obytných(ej) miestností(i) a príslušenstva.
4.2 Príslušenstvom bytu je: .
4.3 Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: špecifikácia vybavenie.
4.4 Celková výmera podlahovej plochy bytu je m2.
5 Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu
5.1 S vlastníctvom Daru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení Domu.
5.2 Spoločnými časťami Domu sú: .
5.3 Spoločnými zariadeniami Domu sú: .
6 Technický stav domu a bytu/nebytového priestoru
6.1 Darca vyhlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva, vybavenia, spoločných častí a zariadení Domu, na ktoré by mal obdarovaného osobitne upozorniť. Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil so stavom bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, so stavom Domu, so stavom spoločných častí a zariadení, ich stav mu je dobre známy.
7 Správa domu
7.1 Darca oboznámil Obdarovaného s tým, že správu Domu zabezpečuje , ktorým je údaje.
7.2 Obdarovaný bol oboznámený so zmluvou o výkone správy a vyhlasuje, že k tejto zmluve o výkone správy pristupuje.
8 Prechod nebezpečenstva škody
8.1 Nebezpečenstvo škody na Dare prechádza z Darcu na Obdarovaného momentom .
9 Vady Daru
9.1 Darca vyhlasuje, že Dar
10 Kataster nehnuteľností
10.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vzniká až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
10.2 Návrh na vklad vlastníckeho práva k Daru v prospech Obdarovaného podá na príslušnom Okresnom úrade, odbore katastrálnom, bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy a Obdarovaný je povinný poskytnúť mu za tým účelom všetku potrebnú súčinnosť.
10.3 V prípade, že príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny, rozhodne inak ako povolením vkladu do katastra nehnuteľností, Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť (napr. uzatvorením dodatku k tejto Zmluve) tak, aby podmienky alebo požiadavky príslušného Okresného úradu, odbor katastrálny, na vklad do katastra nehnuteľností boli splnené.
10.4 Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy je povinný zaplatiť
11 Odstúpenie od Zmluvy
11.1 Obdarovaný má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek vyhlásenie Darcu uvedené v článku 3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
11.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
12 Rozhodné právo
12.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
13 Záverečné ustanovenia
13.1 V tejto Zmluve, ak z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle tiež význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
13.2 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
13.3 Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dojednania týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
13.4 Táto Zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a 2 rovnopisy sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastrálny.
13.6 Každá zo Zmluvných strán hradí svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
13.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
13.9 Prílohou tejto Zmluvy je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.
Na dôkaz čoho Zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
V , dňa
_____________________________________
_____
V , dňa
_____________________________________
_____

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra

Názov úradu:
Ulica a číslo.:
Mesto a PSČ:
Nižšie uvedený navrhovateľ ako Darca uzavrel dňa darovaciu zmluvu s Obdarovaným:
Navrhovateľ - účastník konania
Meno: _____, rod.: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
Štátna príslušnosť: _____
(ďalej ako „Darca“)
a
Meno: _____, rod.: _____
Dátum narodenia: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydlisko: _____
Štátna príslušnosť: _____
(ďalej ako „Obdarovaný“)
(Darca a Obdarovaný ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Prílohy:
- Darovacia zmluva
- Doklad o úhrade správneho poplatku
Predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe predmetnej darovacej zmluvy je nasledujúca nehnuteľnosť:
byt číslo _____, vo vchode číslo _____, na ulici _____, nachádzajúci sa na stavby so súpisným číslom: _____ zapísanej na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Stavba“ alebo „Dom“) postavenej na pozemku - parcela registra C, parcelné číslo _____, o výmere _____ m2, druh pozemku _____ zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____ (ďalej ako „Pozemok“)
a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
a spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti _____, zapísaný na liste vlastníctva číslo _____ pre katastrálne územie _____
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem, aby _____povolil vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle priloženej Darovacej zmluvy.
Navrhovateľ vyhlasuje, že jeho prejav vôle je hodnoverný, dostatočne určitý a zrozumiteľný a zmluvná voľnosť ako i jeho právo nakladať s nehnuteľnosťami nie sú obmedzené.
S úctou
V , dňa
_____________________________________
_____
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.